Privacyverklaring TecqGroep

Privacyverklaring TecqGroep

Via de website https://tecqgroep.com van TecqGroep, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. TecqGroep acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Vanaf wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens?

Als je onze website bezoekt wordt er gebruik gemaakt van cookies. Voor meer informatie, zie onze cookieverklaring.

Om geschikte kandidaat werknemers te vinden maken we gebruik van media zoals LinkedIn, Facebook, Nationale Vacaturebank, etc. waar mensen zich presenteren.

Daarnaast is het mogelijk dat je zelf op onze website solliciteert. 

Met welk doel verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je je aangegeven hebt als werknemer in dient te willen komen bij ons. Dit doen we om:

 • Met jou een arbeidsovereenkomst te kunnen sluiten als je bij ons in dienst komt, en deze uit te kunnen voeren
 • Wet- en regelgeving na te komen, o.a. op het gebied van de loonbelasting, fiscale wetgeving, subsidieregeling, etc.

Op basis van welke wettelijke grondslagen verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Bij het zoeken van nieuwe kandidaat werknemers op externe media baseren we ons op het gerechtvaardigd belang om via de daartoe bestemde kanalen potentiele werknemers voor Humares te benaderen totdat er toestemming gevraagd kan worden
 • Bij het door jou solliciteren op een specifieke functie baseren we ons op de noodzakelijkheid voor het gaan sluiten van een overeenkomst
 • Indien jij bij Humares aan de slag gaat verwerken we jouw gegevens voor de uitvoering van een arbeidsovereenkomst of, in het geval van een zelfstandige, een overeenkomst van opdracht. Ook zijn er persoonsgegevens die dan wettelijk verplicht zijn

Welke persoonsgegevens van jou verwerken we?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Rijbewijs
 • Opleidingsgegevens
 • Werkervaringsgegevens
 • Gegevens van referenten en getuigschriften
 • Beschikbaarheid
 • Je wensen ten aanzien van de functie c.q. het project
 • Gegevens van en over contactmomenten
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Indien je bij ons in dienst treedt, verwerken wij daarnaast nog de volgende persoonsgegevens:

 • BSN
 • Kopie identiteitsbewijs of verblijfsvergunning
 • Nationaliteit
 • Salarisgegevens
 • Betaalgegevens
 • Urenregistraties
 • Ziekte en bijzonder verlof
 • Onkosten- en kilometerdeclaraties
 • Overige onderdelen van je personeelsdossier

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

TecqGroep bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Indien je bij ons solliciteert voor een specifieke functie nemen we jou in ons bestand op om met je sollicitatie aan de slag te gaan. Wij verwerken je persoonsgegevens zo lang de sollicitatieprocedure loopt. 

Daarnaast houden wij ons aan wet- en regelgeving zoals de algemene wet inzake rijksbelastingen, de uitvoeringsregeling loonbelasting, etc. De hiervoor geldende minimale bewaartermijnen zijn 7 respectievelijk 5 jaar na de laatste dagen van het kalenderjaar waarin je voor ons gewerkt hebt.

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?

TecqGroep verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Humares blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe kun je je persoonsgegevens inzien, aanpassen, verwijderen of in digitaal format ontvangen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen en in digital format van ons te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maintec. Je kunt een verzoek daartoe sturen naar privacy@tecqgroep.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Zodra jouw verzoek behandeld is, wordt je paspoortkopie verwijderd.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Humares neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@tecqgroep.com.

TecqGroep heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Inzet van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewalls
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar?

Onze website en dienstverlening hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@tecqgroep.com, dan verwijderen wij deze gegevens.

Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming?

TecqGroep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van TecqGroep tussen zit.

Geldt dit ook voor websites van derden?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe kun je een klacht over ons indienen?

Ben je niet tevreden over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, of reageren zij niet correct op een verzoek, dan heb je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe gaan jullie om met wijzigingen in deze privacyverklaring?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De privacyverklaring krijgt dan een hoger versienummer. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wat als ik vragen heb?

Als je vragen hebt over je privacy en onze privacyverklaring, dan kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@tecqgroep.com.